تبلیغات
جغرافیای سوم انسانی - نمونه سولات بسیار مهم جغرافیای سال سوم انسانی++جواب
جغرافیای سوم انسانی

4- تقسیم‌بندی واحدهای جغرافیایی به چه منظور صورت می‌گیرد؟ شناخت بهتر و آسان‌تر و علمی‌تر كردن مطالعات و تحقیقات درباره‌ی مكان‌ها

5- جغرافیدانان برای تعیین حدود یك ناحیه چه اقدامی انجام می‌دهد؟ یك یا چند معیار را در نظر گرفته و سپس با توجه به این معیارها، حدود یا مرزهای ناحیه را روی نقشه ترسیم می‌كند.

6- معیارهای ناحیه‌بندی كدامند؟ طبیعی - انسانی

7- مهمترین معیارهای طبیعی ناحیه‌بندی كدامند؟ توپوگرافی – آب و هوا – خاك – پوشش گیاهی

 

لطفا به ادامه مطلب بروید...

8- مهمترین معیارهای انسانی ناحیه‌بندی كدامند؟ مذهب – زبان – نوع فعالیت اقتصادی

9- ناحیه‌بندی چگونه كاری است و بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ كاری جغرافیایی كه بر اساس طرز فكر یك جغرافیدان و شیوه ی كار او صورت می‌گیرد.

10- عامل مؤثر در انتخاب معیار برای تعیین حدود یك ناحیه چیست؟ فكر و ذهن جغرافی‌دان

11- مهمترین عامل تشكیل دهنده نواحی طبیعی كدامند؟ آب و هوا

12- مهمترین عناصر آب و هوایی كدامند؟ دما و بارش

13- سه عامل مؤثر در آب و هوای یك ناحیه چیست؟ میزان انرژی تابشی در عرض‌های جغرافیایی مختلف – فاصله از دریا – وضعیت ناهمواری‌ها

14- اولین و مهمترین تأثیر خورشید بر اتمسفر كدام است؟ گرم كردن هوای اطراف كره زمین به میزان مختلف

15- علت تفاوت دما در عرض های جغرافیایی مختلف چیست؟ نحوه‌ی تابش خورشی

16- ویژگی آب و هوایی سرد كوپن كدام است؟ پوشش گیاهی درختان مخروطی، زمستان سرد، سردترین ماه

17- ویژگی آب و هوایی معتدل كوپن كدام است؟ جنگل‌های خزان‌دار – زمستان ملایم – سردترین ماه بن و

18- ویژگی آب و هوایی حارّه‌ای كوپن كدام است؟ جنگل‌های حاره‌ای – فقدان زمستان – دما در تمام سال بالای

19- ویژگی آب و هوایی خشك كوپن كدام است؟ نامناسب برای رشد درخت – كمبود بارش -

20- ویژگی آب و هوایی قطبی كوپن كدام است؟ عدم رویش درخت به علت سرما – فقدان تابستان – هیچ ماهی بالای 10 درجه نیست -

21- سه ناحیه‌ی كلی آب هوایی را بر اساس تابش خورشید نام ببرید؟ گرم – معتدل - سرد

22- دمای میانگین سالانه بالای 20 درجه مربوط به چه نوع آب و هوایی است؟ گرم

23- دمای میانگین سالانه 20-8 درجه مربوط به چه نوع آب و هوایی است؟ معتدل

24- دمای میانگین سالانه كم‌تر از 8 درجه مربوط به چه نوع آب و هوایی است؟ سرد

25- چرا در محیط باز فشار هوای سرد بیش‌تر است؟ در اثر گرما مولكول‌های هوا از هم دور شده و تراكم مولكولی كاهش می‌یابد كه نتیجه‌ی آن كم‌تر شدن تعداد ذرات در حجم معین است.

26- فشار هوا در سطح قاره‌ها چگونه است؟ در شب‌ها و زمستان بیش‌تر از روزها و تابستان است.

27- پیامد اختلاف فشار بین دو ناحیه چیست؟ چرا؟ وزش باد، زیرا هوای سرد سنگین‌تر و فشار بیش‌تری دارد.

28- علت پیدایش مركز پرفشار و كم‌فشار متوالی در زمین چیست؟چرخش زمین به دور خود

29- وجود كمربندهای متوالی پرفشار و كم‌فشار چه مسأله‌ای را به وجود می‌آورد؟ ایجاد بادهای ثابت جهانی

30- علت بارندگی زیاد درعرض‌های 40 تا 50 درجه چیست؟ برخورد بادهای مخالف نواحی قطبی و معتدله.

31- معیارهای تقسیم‌بندی آب‌و هوایی كوپن چیست؟ بر اساس بارش، دمای ماهانه و سالانه و تأثیر آب و هوا در پوشش گیاهی.

32- بخش زنده‌ی محیط زمین را چه می ‌نامند؟ بیوسفر.

33- گیاهان و جانوران چگونه با هم ارتباط برقرار می‌كنند؟ از طریق مبادله‌ی ماده و انرژی ناشی از خورشید

34- چرا گیاهان سبز تولیدكنندگان اصلی و مهم‌ترین بخش زنجیره‌ی غذایی به شمار می‌روند؟ زیرا از طریق عمل فتوسنتر غذاسازی می‌كنند و جانوران دیگر به آن‌ها وابسته‌اند.

35- در جغرافیای زیستی چه مسائلی مورد مطالعه قرار می گیرد؟ پراكندگی گونه‌های گیاهی و جانوری.

36- تأثیر فراوانی بارش در نواحی استوایی و كمبود بارش در نواحی عرض‌های بالا چیست؟ درختان متنوع با ارتفاع زیاد تبدیل به درختان كوتاه قد می‌شوند.

37- عوامل مؤثر در پراكندگی گیاهان و جانوران كدام‌اندو از این میان كدام یك مهم‌تر است؟ آب و هوا، خاك، ارتفاع (آب و هوا مهم‌تر است).

38- خاك چیست؟ محصول نهایی هوازدگی و تخریب فیزیكی و شیمیایی سنگ‌ها.

39- هوموس چیست؟ به گیاخاك یا بخش آلی خاك می‌گویند كه حاصل باقیمانده گیاهان و اجساد جانوران پوسیده است.

40- انواع خاك را نام ببرید؟ قطبی و نیمه سردسیر – معتدل – مرطوب استوایی - بیابانی

41- چند عامل مؤثر در تغییر نواحی مختلف خاك؟ قابلیت كشاورزی داشتن – محل تشكیل – تركیب شیمیایی

42- خاك‌های نواحی قطبی در كدام قسمت جهان مشاهده، می‌گردد؟ شمال كانادا – اروپا و آسیا

43- پوشش گیاهی نواحی قطبی كدام است؟ جنگل‌های مخروطی

44- خاك لاتریت از نظر رنگ چگونه است؟ زرد یا قرمز

45- خاك چرنوزیوم در كدام نواحی جهان دیده می‌شود؟ جنوب روسیه – ناحیه‌ی پامپای آرژانتین – پریری در آمریكای شمالی

46- بهترین خاك كدام است و دلیل آن؟ چرنوزیوم – به علت داشتن هوموس زیاد

47- عیب خاك نواحی قطبی چیست؟ چرا؟ فقیر بودن از نظر هوموس و تركیبات كربنی به دلیل یخ‌بندان و كند شدن عمل تجزیه

48- یك ویژگی مثبت و یك ویژگی منفی خاك بیابان چیست؟ مثبت، غنی بودن مواد كانی – منفی: فقیر بودن مواد آلی

49- چرا فشار هوا در سطح قاره‌ها در شب‌ها و زمستان بیش‌تر از روزها و تابستان است؟ زیرا در شب‌ها و در زمستان‌ هوا نسبت به روزها و تابستان سردتر بوده و تراكم مولكولی هوا در واحد حجم بیش‌تر می‌شود.

50- عوامل تشكیل دهنده‌ی خاك؟ سنگ اولیه – اقلیم – شیب زمین – زمان تشكیل – زندگی گیاهان و جانوری

51- نام خاك ناحیه‌ی قطبی؟ پودزول

52- اكوسیستم چیست؟ به مجموعه‌ای از موجودات زنده و محیط فیزیكی غیر زنده كه با هم در ارتباط هستند.

53- دلیل مشكل بودن تعیین مرز نواحی جانوری؟ مهاجرت و جابه‌جایی دائم جانوران

54- ناحیه‌بندی یعنی چه؟ تقسیم‌بندی یك فضای جغرافیایی به واحدهای كوچك‌تر بر اساس معیارهای مختلف

55- بیش‌ترین تعداد و تنوع گونه‌ها مربوط به كدام زیست‌بوم است؟ استوا

نواحی انسانی چگونه پدید می‌آیند؟

1- منظور از نظریه‌ی جبر محیطی چیست؟ اعتقاد به نقش تعیین كننده محیط طبیعی بر روی زندگی انسان

2- كلمه‌ی فرهنگ در بر گیرنده‌ی چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟ زبان، دین، آداب و رسوم، عقاید و باورها، لباس، مسكن و شیوه‌های فعالیت اقتصادی، ساخت ابزار و نوع بهره‌بردای از محیط

3- فعالیت انسان در سطح كره زمین بر روی چشم‌اندازها چه تأثیری دارد؟ موجب تبدیل جشم‌اندازهای طبیعی به چشم‌اندازهای فرهنگی می‌شود.

4- یكی از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی كه موجب ایجاد وحدت می‌گردد؟ زبان

5- منظور از خانواده زبانی چسیت؟ آن دسته از زبان‌های دنیا كه دارای یك ریشه ی اصلی هستند.

6- مهم‌ترین خانواده‌های زبان جهان كدام‌اند؟ زبان‌های هند و اروپایی، زبان‌های سامی و حامی، زبان‌های آسیای جنب شرفی

7- زبان‌های سامی و حامی در بین كدام ملت‌ها رایج است؟ سامی در بین اعراب و یهود، حامی در بین مردم شمال آفریقا

8- مهم‌ترین شاخه‌های زبان ایرانی؟ فارسی، پشتو، كردی، اوستایی

9- منظور از اقلیت (مركز) چیست؟ محلی كه پدیده‌ در آن‌جا شكل گرفته است.

10- فرایند پخش (انتشار) چیست؟ فرآیندی كه طی آن یك موضوع یا پدیده در طول زمان از یك مكان به سایر مكان‌ها گسترش می‌یابد.

11- دو مذهب بزرگ اسلام كدام‌اند؟ سنی و شیعه

12- ادیان به چند گروه اصلی تقسیم می‌شوند؟ دو گروه ادیان متكی بر یكتاپرستی، ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه

13- سه شاخه‌ی اصلی دین مسحیت كدام‌‌اند؟ كاتولیك، پروتستان، ارتدكس

14- این دین در محدوده‌ی آسیا پراكنده شده است؟ بودا

15- سرزمین‌های مسیحیان جهان كدام‌اند؟ اروپا، آمریكا، استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی

16- شاخه‌های دینی مردم چین: كنفوسیوس، تاوایی

17- گرایش مذهبی مردم ژاپن: شینتو

18- علت تخصصی شدن یك كالا یا استخراج یك معدن در یك ناحیه چیست؟ نزدیكی به معادن – دسترسی به سرمایه – نیروی كار- بازار مصرف – امكان حمل و نقل آسان

19- معیارهای توسعه‌ی انسانی كدام‌اند؟ قدرت خرید – میزان باسوادی – امید به زندگی

20- منظور از كانون ناحیه چیست؟ جایی كه عوامل وحدت و تجانس به خوبی و وضوح درآن دیده می‌شوند.

21- جغرافی‌دانان پس از تعیین معیارها و شاخص‌های ناحیه‌بندی دست به چه اقدامی می‌زنند؟ با استفاده از روش‌های آماری و كمی میزان وحدت و تجانس را در یك ناحیه تعیین كرده و به وسیله‌ی نقشه نمایش می‌دهند.

22- تخصص ناحیه‌ی بوت آمریكا: مس

23- تخصص ناحیه‌ی جنوب شرقی آسیا: وسایل صوتی و تصویری و ابزارهای الكترونیكی

24- امروزه برای ناحیه‌بندی از چه روش هایی استفاده می‌شود؟ نقشه‌كشی – تفسیر عكس‌های هوای – سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی – روش آماری و ریاضی

25- مهم‌ترین شاخه‌ی زبانی: ماندراین (زبان چینی)

زندگی در سواحل

1- در كدام محیط هوا كره، آب كره و سنگ كره با هم ارتباط دارند؟ سواحل

2- اهمیت سواحل به چه خاطر است؟ نقش ارتباطی، اقتصادی و بازرگانی آن‌ها در زندگی انسان

3- سواحل شرقی امریكا و مدیترانه از نظر وسعت: سواحل شرق امریكا دارای عرض بیش‌تری نسبت به سواحل مدیترانه است.

4- انواع ساحل كدام‌اند؟ سواحل سنگی و مرتفع با پهنای كم – سواحل پست و ماسه‌ای با پهنای زیاد

5- سواحل صخره‌ای تحت تأثیر چیست؟ امواج فرسایشی

6- عوامل مؤثر در پیدایش انواع ساحل؟ رسوب‌گذاری – فعالیت آتشفشانی – مرجان‌ها – تغییرات سطح آب دریا

7- عوامل تغییر دهنده سواحل كدام‌اند؟ امواج – جزر و مد – جریان‌های دریایی – یخچال‌های طبیعی

8- اَشكال مختلف تغییر سواحل: كاوش – حمل – رسوب‌گذاری

9- عوامل تغییر دهنده سواحل خود تحت تأثیر چه عواملی قرار دارند؟ نوع سنگ‌ها و رسوبات، همگن یا ناهمگونی جنس سنگ‌ها – ارتفاع ساحل– فعالیت‌های آتشفشانی

10- آب دریا بر روی چه نوع سنگ‌هایی ایجاد شكاف و درز می‌كند؟ سنگ آهك

11- اَشكال مختلف فرسایش دریایی: فرسایش كاوشی – فرسایش تراكمی

12- اَشكال مختلف فرسایش كاوشی دریا: دریابار – ستون‌های سنگی دریا – غارها – حفره‌ها

13- اَشكال مختلف فرسایش تراكمی دریا: تپه‌های ماسه‌ای ساحلی – باتلاق- مرداب‌های ساحلی- رشد مرجان‌ها

انسان و سواحل

1- علت تنوع آبزیان در دلتاها و خلیج‌های كوچك: وجود مواد غذایی فراوان – آب كم‌عمق و نسبتاً آرام

2- ستون‌های سنگی دوازده‌گانه در سواحل كدام ناحیه قرار دارند؟ ساحل جنوبی ویكتوریا در استرالیا

3- علت اهمیت سواحل از دیدگاه مطالعات زمین‌شناسی چیست؟ داشتن سنگ‌های متنوع و داشتن اشكال متعدد

4- چرا در سواحل پست كم شیب شرایط مساعد برای زراعت وجود دارد؟ آب و هوای مناسب – آب كافی

5- چه عاملی موجب ایجاد بندرگاه و توسعه‌ی ارتباطات و بازرگانی می‌گردد؟ نزدیكی به دریا و دسترسی آسان به سایر مناطق

6- چهار مورد از توان‌های محیطی مناطق ساحلی: سید ماهی – مطالعات زمین‌شناسی – ورزش – تولید انرژی

7- عوامل انسانی تغییر دهنده‌ی سواحل كدام‌اند؟ اكتشاف و استخراج نفت- راه‌سازی – ایجاد بندر – ساخت موج‌شكن‌ها و سدهای دریایی – تعمیق كانال‌های كشتی‌رانی – لایروبی بنادر

8- محیط‌های ساحلی چگونه در معرض تغییرات ناشی از عوامل طبیعی قرار دارند؟ فرسایش ساحل – حمل مواد در جریان طوفان‌ها- جابه‌جایی رسوبات رودخانه‌ای

9- یك نمونه از عملكرد مثبت انسان در سواحل: ایجاد موج‌شكن برای جلوگیری از امواج قوی

10- یك نمونه از عملكرد منفی انسان در سواحل: از بین بردن گیاهان و درختان ساحلی

11- چرا بهره‌برداری ارتباطی از سواحل اهمیت بیش‌تری دارد؟ زیرا یكی از راه‌های ارتباطی مهم در زمینه‌ی حمل كالا در دنیا در حال حاضر راه‌های دریایی است كه مبدأ و مقصد آن به سواحل ختم می‌شوند.

12- بخش اعظم آلودگی نفتی چگونه حاصل می‌گردد؟ از طریق حفاری چاه‌های نفتی در دریاها – شكستن لوله‌های انتقال نفت خام – تصادف كشتی‌های نفت‌كش

13- منابع آلوده كننده‌ی سواحل كدام‌اند؟ الف) مواد آلوده كننده ناشی از فعالیت انسانی ب) آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی در محیط دریایی كه به سواحل حمل می‌شوند.

14- پیامدهای منفی آلودگی نفتی دریاها چیست؟ از بین رفتن جانوران و گیاهان – تأثیر منفی بر فعالیت‌های گردشگری

15- چهار مورد از منابع آلوده كننده‌ی سواحل: مواد رادیواكتیو نیروگاه‌های اتمی – فاضلاب‌های كشاورزی – مواد شیمیایی سمی صنایع – مواد نفتی

16- چرا فاضلاب‌های كشاورزی از منابع آلودگی سواحل هستند؟ زیرا حاوی مقادیر اعظم مواد غذایی از جمله فسفرند كه تمركز آن‌ها در آب‌های ساحلی راكد و كم‌عمق موجب از بین رفتن آبزیان و كاهش كیفیت محیط ساحلی می‌گردد.

17- مدیریت ساحلی در چه زمینه‌ای مطرح می‌گردد؟ استفاده‌ی عاقلانه از محیط‌های ساحلی – جلوگیری از نابودی توان‌های محیطی آن‌ها

18- مدیریت ساحلی به چه مسائلی بستگی دارد؟ به شناخت درست از چگونگی فعالیت عوامل فرسایشی مانند امواج و… در سواحل

19- بهترین راه برای مبارزه با آلودگی نفتی كدام است؟ جلوگیری از وقوع آن

20- چگونه می‌توان از ورود مواد آلاینده نفتی به سواحل جلوگیری كرد؟ با نگهداری صحیح و مراقبت از نفت‌كش‌ها و نظارت بر كارخانه‌ها

21- امروزه برای جلوگیری از دفع زباله فاضلاب‌ها به آب‌های ساحلی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟ وضع كردن قوانین و ابداع روش‌های علمی برای دفع فاضلاب

22- برای مبارزه با آلودگی حاصل از مواد مغذی مثل فسفر چه باید كرد؟ كنترل كردن مواد مذكور در آب‌های ساحلی – منظم كردن تركیب و كاربر كودها – جلوگیری از نفوذ فاصلاب‌ها به این نواحی.

با كوهستان آشنا شویم

1- دو كمربند كوهستانی كره زمین كدام‌اند؟ جنوب قاره‌ی اوراسیا، غرب قاره‌ی امریكای شمالی و جنوبی

2- كوه‌ها از نظر زمان پیدایش به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ دو دسته كوه‌های دوره‌ی ترشیا (جوان) كوه‌های دوران پالئوزوئیك (پیر)

3- ویژگی كوه‌های جوان كدام‌اند؟ مرتفع، دندانه‌دار، پرشیب، نوك تیز، با دره‌های عمیق

4- ویژگی كوه‌های پیر كدام‌اند؟ كم‌ارتفاع، گنبدی شكل، كم شیب، با دره‌های باز و كم عمق

5- مهم‌ترین كوه‌های جوان كدام‌اند؟ البرز – زاگرس – آلپ – هیمالیا – راكی - آند

6- مهم‌ترین كوه‌های پیر كدام‌‌اند؟ عسیر – اورال – گات - آپالاش

7- تعریف نقشه‌ی توپوگرافی؟ نقشه‌هایی كه پستی و بلندی زمین را نشان می‌دهند.

8- نقشه‌های توپوگرافی چگونه تهیه می‌شوند؟ از طریق رسم خطوط میزان

9- منظور از خطوط میزان چیست؟ خطوطی هستند كه از اتصال نقاط هم ارتفاع به دست می‌آیند.

10- مبنای تعیین خطوط میزان كدام است؟ سطح آب‌های آزاد (صفر متر)

11- منظور از نیم‌رخ توپوگرافی چیست؟ برشی از عوارض سطح زمین در یك امتداد مشخص و ثابت

12- نظریه جدایی قاره‌ها از كیست؟ آلفرد وگنر

13- بر اساس چه مسائلی وگنر نظریه‌ی جدایی قاره‌ها را مطرح نمود؟ تشابه سواحل برخی از خشكی‌ها و قاره‌ها به خصوص شرق آمریكای جنوبی و غرب افریقا

14- قاره‌ی پانگه‌آ ابتدا به چند قاره تقسیم شد؟ دو قاره‌ی لوراسیا و گندوانا

15- قاره‌ی گندوانا شامل كدام قاره‌ها بود؟ هند – استرالیا – قطب جنوب – امریكای جنوبی – افریقا

16- دو ویژگی اصلی ساختمان زمین كه در پیدایش تكتونیك صفحه‌ای نقش اصلی را دارند: پوسته‌ی زمین و قطعات مجزا در كنار یكدیگر – جبه‌ی زمین و جابه‌جایی مواد مذاب.

17- ضخامت لایه‌ی بیرونی پوسته در زیر اقیانوس‌ها و قاره‌ها: در زیر اقیانوس‌ها حدود 10 كیلومتر و در قاره‌ها حدود 35 كیلومتر.

18- صفحه چیست؟ به هر یك از قطعات لیتوسفر گفته می‌شود.

19- تعریف لیتوسفر: به بخش پوسته به همراه بخش جامد فوقانی جبه به ضخامت 100 كیلومتر گفته می‌شود.

20- تعریف آستونسفر: قسمت پایین‌ لیتوسفر به ضخامت 700 كیلومتر كه مواد در آن به حالت نیمه مایع خمیری تا مایع در حال حركت گفته می‌شود.

21- حركات صفحات لیتوسفر در كدام قسمت‌ها مشهودتر است؟ در لبه‌ها و مرزهای صفحات

22- حركات لیتوسفر به چند شكل اصلی منجر به ایجاد كوهستان می‌گردد؟ به دو شكل 1- فشردگی و بسته شدن صفحات 2- جدایی و دور شدن صفحات

23- پیامد فشردگی و بسته شدن صفحات: كوچك شدن فضای چاله‌ی بین دو صفحه و پیدایش كوه‌های جوان

24- پیامد دور شدن صفحات: بالا آمدن مواد مذاب و شكل گیری كوه‌های آتشفشانی

25- چگونگی شكل گیری كوه‌های آند: برخورد صفحه‌ی نازك و صفحه‌ی امریكای جنوبی

26- عامل مؤثر در تغییر شكل كوهستان و كاهش ارتفاع آن: عمل فرسایش.

27- فرسایش چیست؟ فرآیند طبیعی سطح زمین كه موجب كاهش ارتفاع كوه‌ها و تغییر شكل آن‌ها می گردد.

28- مراحل سه گانه‌ فرسایش: تخریب – حمل مواد – رسوب‌گذاری

29- هوازدگی چیست؟ تأثیر جو بر سنگ‌های پوسته‌ی زمین به اشكال مختلف كه منجر به متلاشی شدن سنگ‌ها می‌گردد.

30- دو شكل اصلی هوازدگی: عمل انجماد – تغییرات دما

31- عوامل مؤثر در حمل و جابه‌جایی مواد تخریب شده كدام‌اند؟ نیروی جاذبه و جابه‌جایی مواد -‌آب‌های جاری اصلی‌ترین عامل حمل – یخچال عامل حمل در كوهستان‌های مرتفع.

32- در كدام ناحیه حمل مواد به وسیله‌ی آب‌های جاری چشم‌گیرتر است؟ نواحی معتدله.

33- رودها مواد را به چند صورت جابه‌جا می‌كنند؟ محلول – معلق – جهشی - غلتان

34- منظور از اشكال كارستی چیست؟ اشكالی كه بعد از حمل مواد به صورت محلول‌ در كوهستان‌های آهكی تشكیل می‌گیرند.

35- مورن چیست؟ موادی كه توسط یخچال‌ها حمل می‌شوند.

36- علت پدید آمدن یخرفت؟ فشار یخ بر جداره‌ی دره‌ها و بستر یخچال.

37- طرز تشكیل یخرفت كناره‌ای: جدا شدن سنگ‌های دیواره‌ها.

38- طرز تشكیل یخرفت میانی: به هم پیوستن دو یخچال و درهم آمیختن یخرفت‌های كناره‌ای آن‌ها.

39- طرز تشكیل یخرفت زیرین: از طریق ته‌نشین شدن یخرفت به مرور در كف یخچال‌ها.

40- یخرفت‌های پایانی چگونه ایجاد می‌گردند؟ در انتهای یخچال‌ها، جایی كه یخ‌ها ذوب می‌شوند و یخ‌رفت‌ها را به جای می‌گذارند.

41- یخرفت‌ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ مواد تشكیل دهنده – ساختمان - اندازه

42- یخرفت‌های سرگردان در كدام نواحی یافت می‌شوند؟ جلگه‌های اروپای شمالی، مركزی و ایالات متحده‌ی امریكا

43- حجم و سرعت آب در قسمت بالای رود به ترتیب: كم – خیلی زیاد.

44- حجم و سرعت آب در قسمت میانی رود به ترتیب: زیاد – زیاد.

45- حجم و سرعت آب در قسمت پایین رود به ترتیب: زیاد – بسیار كم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 12 آذر 1391 :: نویسنده : مهدی قهرمانی
جمعه 25 مرداد 1398 10:05 ق.ظ
Good response in return of this query with genuine arguments and describing all about
that.
چهارشنبه 16 مرداد 1398 10:55 ب.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its
really really good post on building up new website.
چهارشنبه 16 مرداد 1398 08:40 ق.ظ
Your mode of describing all in this piece of writing is in fact fastidious, every one be able to easily be aware of
it, Thanks a lot.
سه شنبه 15 مرداد 1398 01:26 ب.ظ
Wonderful blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

I'm hoping to start my own website soon but I'm a
little lost on everything. Would you propose starting with a
free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out
there that I'm totally overwhelmed .. Any ideas? Kudos!
شنبه 12 مرداد 1398 12:43 ب.ظ
Nice answer back in return of this matter with
real arguments and describing all regarding that.
شنبه 12 مرداد 1398 09:10 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog
and wished to say that I've truly enjoyed
surfing around your blog posts. In any case I'll be subscribing to
your feed and I hope you write again soon!
جمعه 11 مرداد 1398 02:06 ب.ظ
I always used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for content, thanks to web.
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:26 ق.ظ
Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful
blog!
یکشنبه 6 مرداد 1398 02:23 ق.ظ
Do you mindd if I quote a feww of your posts as long as I provide credit and sources baxk to your site?
My website is in the exdact same area of interest as yourds and my visitors would genuinely beefit from spme of
the information you present here. Please let me know if this ok with
you. Cheers!
پنجشنبه 3 مرداد 1398 05:15 ب.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the modern results Find
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region of Israel.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:51 ق.ظ
Very nice article, just what I wanted to find.
دوشنبه 31 تیر 1398 01:49 ق.ظ
Hi there are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my
own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
یکشنبه 30 تیر 1398 06:43 ق.ظ
I always used to read post in news papers
but now as I am a user of net thus from now I am using net for content, thanks to web.
شنبه 29 تیر 1398 05:07 ب.ظ
This article will assist the internet visitors
for creating new webb site or even a blog from start to end.
یکشنبه 23 تیر 1398 10:30 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find in minutes a villa to rent by
city, many different rooms lofts and villas.
Be in awe of the photographs and data that they have to offer you.
The site is a center for every body the ads while in the field, bachelorette party?
Like a buddy who leaves Israel? It doesn't matter what the key reason why it's important to rent a villa for the two event or maybe friends recreation suited to any age.
The website is also the midst of rooms with the hour, which has already been another subject, for lovers who
want a deluxe room equipped for discreet entertainment having a spouse or lover.
Regardless of what you would like, the 0LOFT website constitutes
a search for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and
Gush Dan.
یکشنبه 23 تیر 1398 08:32 ب.ظ
I do consider all of the ideas you've presented on your post.
They're very convincing and will definitely work. Nonetheless,
the posts are very quick for starters. Could you please lengthen them a
bit from next time? Thanks for the post.
شنبه 22 تیر 1398 08:02 ب.ظ
I know this site presents quality based articles and other data, is there any other web page which gives these things in quality?
پنجشنبه 20 تیر 1398 01:32 ب.ظ
"We must build to a different one crescendo, cheri," he said.
"And we are going to have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with
lust, and the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I used to be feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt the head of his cock push
agonizingly at the doorway of my pussy, and I needed him to thrust into
me hard. Instead he retracted and slid his hardness back approximately my clit.


I used to be aching to own him inside, and I could truthfully tell that his have
to push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to complement mine, and I knew the sense
of my wet pussy lips within the head of his cock was
getting a lot of for of us.

"Let the finale begin," he explained, and hubby slid
the top of his cock inside me.

Both of us gasped because held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to tug him further inside, and hubby threw his head back at the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and each and
every time I squeezed my pussy around him. His
cock felt wonderful the way it filled me, but I want to
all this inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder,
and the man plunged his cock right in.
چهارشنبه 19 تیر 1398 08:10 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts aboutt نمونه. Regards
یکشنبه 16 تیر 1398 11:51 ق.ظ
Excellent items from you, man. I've take into accout your stuff
prior to and you're just too wonderful. I actually like what you have
received right here, certainly like what you're stating and
the way by which you are saying it. You are making it enjoyable and
you still care for to keep it smart. I cant wait to read much more from you.
That is really a tremendous site.
پنجشنبه 13 تیر 1398 08:40 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. He's handsome.

Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the
prettiest lips I've seen. He is nice, with incredible arms and also a
chest that is different within this sweater.
We're standing in the front of each other
referring to people, what we really wish for into the future, what we're in search of on another person. He starts telling me that he's got been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I have faith that He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I would not know. Everything happens for an excuse right.
But let me know, can you reject me, might you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he explained as I receive far better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I enjoy the way you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my rearfoot in their leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you enjoy in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you never know what we want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid when you attempt a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when trying new stuff, especially on the subject of making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. Being
honest, that's a huge turn on.
دوشنبه 10 تیر 1398 12:21 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning
this post plus the rest of the site is very good.
یکشنبه 9 تیر 1398 11:21 ق.ظ
Hi, all iss going sound here and ofcourse every one iss sharing facts,
that's genuinely excellent, keep up writing.
سه شنبه 4 تیر 1398 12:21 ق.ظ
Hello There. I discovered your weblog using msn. This is a very neatly written article.

I'll be sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thanks for the post.

I will definitely comeback.
دوشنبه 3 تیر 1398 08:54 ب.ظ
"We will need to build to another crescendo, cheri," he said.
"And we all are going to have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with lust, as well as soft skin of his hard
cock against my sex was having its intended effect. I'm feeling a stronger arousal now as I
felt his cock slide between my sensitive lips. I felt the
head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and Needed him to
thrust into me hard. Instead he retracted and slid his
hardness back nearly my clit.

I used to be aching to get him inside, and I
was able to tell that his need to push that wonderful hard cock inside me was
growing. His moans grew to complement mine, and I knew the sense of
my wet pussy lips on the head of his cock was getting too much for of
us.

"Permit finale begin," he was quoted saying, and the man slid the top of his cock inside me.


The two of us gasped when he held his cock there for just a moment.

I contracted my pussy to him further inside, and
the man threw his head back in the sensation. Inch
by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful mainly because it filled me, but I desired everthing inside me.
I rolled aside and rested my leg against his shoulder,
and the man plunged his cock up in.
شنبه 1 تیر 1398 11:43 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts annd
I will bbe waiting for your further post thanks ohce again.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:53 ب.ظ
thanks
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:11 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find
during first minutes a villa for rent by city,
many different rooms lofts and villas. Be impressed by photographs and knowledge
that the site has to provide you. The website is a center for all of you
the ads from the
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:09 ب.ظ
Hi there, I read your blog like every week. Your writing style is
awesome, keep it up!
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:38 ب.ظ
What's up, this weekend is pleasant in favor of me, as this point in time i am reading this enormous informative article here at my home.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی قهرمانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی