تبلیغات
جغرافیای سوم انسانی - نمونه سولات بسیار مهم جغرافیای سال سوم انسانی++جواب
جغرافیای سوم انسانی

4- تقسیم‌بندی واحدهای جغرافیایی به چه منظور صورت می‌گیرد؟ شناخت بهتر و آسان‌تر و علمی‌تر كردن مطالعات و تحقیقات درباره‌ی مكان‌ها

5- جغرافیدانان برای تعیین حدود یك ناحیه چه اقدامی انجام می‌دهد؟ یك یا چند معیار را در نظر گرفته و سپس با توجه به این معیارها، حدود یا مرزهای ناحیه را روی نقشه ترسیم می‌كند.

6- معیارهای ناحیه‌بندی كدامند؟ طبیعی - انسانی

7- مهمترین معیارهای طبیعی ناحیه‌بندی كدامند؟ توپوگرافی – آب و هوا – خاك – پوشش گیاهی

 

لطفا به ادامه مطلب بروید...

8- مهمترین معیارهای انسانی ناحیه‌بندی كدامند؟ مذهب – زبان – نوع فعالیت اقتصادی

9- ناحیه‌بندی چگونه كاری است و بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ كاری جغرافیایی كه بر اساس طرز فكر یك جغرافیدان و شیوه ی كار او صورت می‌گیرد.

10- عامل مؤثر در انتخاب معیار برای تعیین حدود یك ناحیه چیست؟ فكر و ذهن جغرافی‌دان

11- مهمترین عامل تشكیل دهنده نواحی طبیعی كدامند؟ آب و هوا

12- مهمترین عناصر آب و هوایی كدامند؟ دما و بارش

13- سه عامل مؤثر در آب و هوای یك ناحیه چیست؟ میزان انرژی تابشی در عرض‌های جغرافیایی مختلف – فاصله از دریا – وضعیت ناهمواری‌ها

14- اولین و مهمترین تأثیر خورشید بر اتمسفر كدام است؟ گرم كردن هوای اطراف كره زمین به میزان مختلف

15- علت تفاوت دما در عرض های جغرافیایی مختلف چیست؟ نحوه‌ی تابش خورشی

16- ویژگی آب و هوایی سرد كوپن كدام است؟ پوشش گیاهی درختان مخروطی، زمستان سرد، سردترین ماه

17- ویژگی آب و هوایی معتدل كوپن كدام است؟ جنگل‌های خزان‌دار – زمستان ملایم – سردترین ماه بن و

18- ویژگی آب و هوایی حارّه‌ای كوپن كدام است؟ جنگل‌های حاره‌ای – فقدان زمستان – دما در تمام سال بالای

19- ویژگی آب و هوایی خشك كوپن كدام است؟ نامناسب برای رشد درخت – كمبود بارش -

20- ویژگی آب و هوایی قطبی كوپن كدام است؟ عدم رویش درخت به علت سرما – فقدان تابستان – هیچ ماهی بالای 10 درجه نیست -

21- سه ناحیه‌ی كلی آب هوایی را بر اساس تابش خورشید نام ببرید؟ گرم – معتدل - سرد

22- دمای میانگین سالانه بالای 20 درجه مربوط به چه نوع آب و هوایی است؟ گرم

23- دمای میانگین سالانه 20-8 درجه مربوط به چه نوع آب و هوایی است؟ معتدل

24- دمای میانگین سالانه كم‌تر از 8 درجه مربوط به چه نوع آب و هوایی است؟ سرد

25- چرا در محیط باز فشار هوای سرد بیش‌تر است؟ در اثر گرما مولكول‌های هوا از هم دور شده و تراكم مولكولی كاهش می‌یابد كه نتیجه‌ی آن كم‌تر شدن تعداد ذرات در حجم معین است.

26- فشار هوا در سطح قاره‌ها چگونه است؟ در شب‌ها و زمستان بیش‌تر از روزها و تابستان است.

27- پیامد اختلاف فشار بین دو ناحیه چیست؟ چرا؟ وزش باد، زیرا هوای سرد سنگین‌تر و فشار بیش‌تری دارد.

28- علت پیدایش مركز پرفشار و كم‌فشار متوالی در زمین چیست؟چرخش زمین به دور خود

29- وجود كمربندهای متوالی پرفشار و كم‌فشار چه مسأله‌ای را به وجود می‌آورد؟ ایجاد بادهای ثابت جهانی

30- علت بارندگی زیاد درعرض‌های 40 تا 50 درجه چیست؟ برخورد بادهای مخالف نواحی قطبی و معتدله.

31- معیارهای تقسیم‌بندی آب‌و هوایی كوپن چیست؟ بر اساس بارش، دمای ماهانه و سالانه و تأثیر آب و هوا در پوشش گیاهی.

32- بخش زنده‌ی محیط زمین را چه می ‌نامند؟ بیوسفر.

33- گیاهان و جانوران چگونه با هم ارتباط برقرار می‌كنند؟ از طریق مبادله‌ی ماده و انرژی ناشی از خورشید

34- چرا گیاهان سبز تولیدكنندگان اصلی و مهم‌ترین بخش زنجیره‌ی غذایی به شمار می‌روند؟ زیرا از طریق عمل فتوسنتر غذاسازی می‌كنند و جانوران دیگر به آن‌ها وابسته‌اند.

35- در جغرافیای زیستی چه مسائلی مورد مطالعه قرار می گیرد؟ پراكندگی گونه‌های گیاهی و جانوری.

36- تأثیر فراوانی بارش در نواحی استوایی و كمبود بارش در نواحی عرض‌های بالا چیست؟ درختان متنوع با ارتفاع زیاد تبدیل به درختان كوتاه قد می‌شوند.

37- عوامل مؤثر در پراكندگی گیاهان و جانوران كدام‌اندو از این میان كدام یك مهم‌تر است؟ آب و هوا، خاك، ارتفاع (آب و هوا مهم‌تر است).

38- خاك چیست؟ محصول نهایی هوازدگی و تخریب فیزیكی و شیمیایی سنگ‌ها.

39- هوموس چیست؟ به گیاخاك یا بخش آلی خاك می‌گویند كه حاصل باقیمانده گیاهان و اجساد جانوران پوسیده است.

40- انواع خاك را نام ببرید؟ قطبی و نیمه سردسیر – معتدل – مرطوب استوایی - بیابانی

41- چند عامل مؤثر در تغییر نواحی مختلف خاك؟ قابلیت كشاورزی داشتن – محل تشكیل – تركیب شیمیایی

42- خاك‌های نواحی قطبی در كدام قسمت جهان مشاهده، می‌گردد؟ شمال كانادا – اروپا و آسیا

43- پوشش گیاهی نواحی قطبی كدام است؟ جنگل‌های مخروطی

44- خاك لاتریت از نظر رنگ چگونه است؟ زرد یا قرمز

45- خاك چرنوزیوم در كدام نواحی جهان دیده می‌شود؟ جنوب روسیه – ناحیه‌ی پامپای آرژانتین – پریری در آمریكای شمالی

46- بهترین خاك كدام است و دلیل آن؟ چرنوزیوم – به علت داشتن هوموس زیاد

47- عیب خاك نواحی قطبی چیست؟ چرا؟ فقیر بودن از نظر هوموس و تركیبات كربنی به دلیل یخ‌بندان و كند شدن عمل تجزیه

48- یك ویژگی مثبت و یك ویژگی منفی خاك بیابان چیست؟ مثبت، غنی بودن مواد كانی – منفی: فقیر بودن مواد آلی

49- چرا فشار هوا در سطح قاره‌ها در شب‌ها و زمستان بیش‌تر از روزها و تابستان است؟ زیرا در شب‌ها و در زمستان‌ هوا نسبت به روزها و تابستان سردتر بوده و تراكم مولكولی هوا در واحد حجم بیش‌تر می‌شود.

50- عوامل تشكیل دهنده‌ی خاك؟ سنگ اولیه – اقلیم – شیب زمین – زمان تشكیل – زندگی گیاهان و جانوری

51- نام خاك ناحیه‌ی قطبی؟ پودزول

52- اكوسیستم چیست؟ به مجموعه‌ای از موجودات زنده و محیط فیزیكی غیر زنده كه با هم در ارتباط هستند.

53- دلیل مشكل بودن تعیین مرز نواحی جانوری؟ مهاجرت و جابه‌جایی دائم جانوران

54- ناحیه‌بندی یعنی چه؟ تقسیم‌بندی یك فضای جغرافیایی به واحدهای كوچك‌تر بر اساس معیارهای مختلف

55- بیش‌ترین تعداد و تنوع گونه‌ها مربوط به كدام زیست‌بوم است؟ استوا

نواحی انسانی چگونه پدید می‌آیند؟

1- منظور از نظریه‌ی جبر محیطی چیست؟ اعتقاد به نقش تعیین كننده محیط طبیعی بر روی زندگی انسان

2- كلمه‌ی فرهنگ در بر گیرنده‌ی چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟ زبان، دین، آداب و رسوم، عقاید و باورها، لباس، مسكن و شیوه‌های فعالیت اقتصادی، ساخت ابزار و نوع بهره‌بردای از محیط

3- فعالیت انسان در سطح كره زمین بر روی چشم‌اندازها چه تأثیری دارد؟ موجب تبدیل جشم‌اندازهای طبیعی به چشم‌اندازهای فرهنگی می‌شود.

4- یكی از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی كه موجب ایجاد وحدت می‌گردد؟ زبان

5- منظور از خانواده زبانی چسیت؟ آن دسته از زبان‌های دنیا كه دارای یك ریشه ی اصلی هستند.

6- مهم‌ترین خانواده‌های زبان جهان كدام‌اند؟ زبان‌های هند و اروپایی، زبان‌های سامی و حامی، زبان‌های آسیای جنب شرفی

7- زبان‌های سامی و حامی در بین كدام ملت‌ها رایج است؟ سامی در بین اعراب و یهود، حامی در بین مردم شمال آفریقا

8- مهم‌ترین شاخه‌های زبان ایرانی؟ فارسی، پشتو، كردی، اوستایی

9- منظور از اقلیت (مركز) چیست؟ محلی كه پدیده‌ در آن‌جا شكل گرفته است.

10- فرایند پخش (انتشار) چیست؟ فرآیندی كه طی آن یك موضوع یا پدیده در طول زمان از یك مكان به سایر مكان‌ها گسترش می‌یابد.

11- دو مذهب بزرگ اسلام كدام‌اند؟ سنی و شیعه

12- ادیان به چند گروه اصلی تقسیم می‌شوند؟ دو گروه ادیان متكی بر یكتاپرستی، ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه

13- سه شاخه‌ی اصلی دین مسحیت كدام‌‌اند؟ كاتولیك، پروتستان، ارتدكس

14- این دین در محدوده‌ی آسیا پراكنده شده است؟ بودا

15- سرزمین‌های مسیحیان جهان كدام‌اند؟ اروپا، آمریكا، استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی

16- شاخه‌های دینی مردم چین: كنفوسیوس، تاوایی

17- گرایش مذهبی مردم ژاپن: شینتو

18- علت تخصصی شدن یك كالا یا استخراج یك معدن در یك ناحیه چیست؟ نزدیكی به معادن – دسترسی به سرمایه – نیروی كار- بازار مصرف – امكان حمل و نقل آسان

19- معیارهای توسعه‌ی انسانی كدام‌اند؟ قدرت خرید – میزان باسوادی – امید به زندگی

20- منظور از كانون ناحیه چیست؟ جایی كه عوامل وحدت و تجانس به خوبی و وضوح درآن دیده می‌شوند.

21- جغرافی‌دانان پس از تعیین معیارها و شاخص‌های ناحیه‌بندی دست به چه اقدامی می‌زنند؟ با استفاده از روش‌های آماری و كمی میزان وحدت و تجانس را در یك ناحیه تعیین كرده و به وسیله‌ی نقشه نمایش می‌دهند.

22- تخصص ناحیه‌ی بوت آمریكا: مس

23- تخصص ناحیه‌ی جنوب شرقی آسیا: وسایل صوتی و تصویری و ابزارهای الكترونیكی

24- امروزه برای ناحیه‌بندی از چه روش هایی استفاده می‌شود؟ نقشه‌كشی – تفسیر عكس‌های هوای – سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی – روش آماری و ریاضی

25- مهم‌ترین شاخه‌ی زبانی: ماندراین (زبان چینی)

زندگی در سواحل

1- در كدام محیط هوا كره، آب كره و سنگ كره با هم ارتباط دارند؟ سواحل

2- اهمیت سواحل به چه خاطر است؟ نقش ارتباطی، اقتصادی و بازرگانی آن‌ها در زندگی انسان

3- سواحل شرقی امریكا و مدیترانه از نظر وسعت: سواحل شرق امریكا دارای عرض بیش‌تری نسبت به سواحل مدیترانه است.

4- انواع ساحل كدام‌اند؟ سواحل سنگی و مرتفع با پهنای كم – سواحل پست و ماسه‌ای با پهنای زیاد

5- سواحل صخره‌ای تحت تأثیر چیست؟ امواج فرسایشی

6- عوامل مؤثر در پیدایش انواع ساحل؟ رسوب‌گذاری – فعالیت آتشفشانی – مرجان‌ها – تغییرات سطح آب دریا

7- عوامل تغییر دهنده سواحل كدام‌اند؟ امواج – جزر و مد – جریان‌های دریایی – یخچال‌های طبیعی

8- اَشكال مختلف تغییر سواحل: كاوش – حمل – رسوب‌گذاری

9- عوامل تغییر دهنده سواحل خود تحت تأثیر چه عواملی قرار دارند؟ نوع سنگ‌ها و رسوبات، همگن یا ناهمگونی جنس سنگ‌ها – ارتفاع ساحل– فعالیت‌های آتشفشانی

10- آب دریا بر روی چه نوع سنگ‌هایی ایجاد شكاف و درز می‌كند؟ سنگ آهك

11- اَشكال مختلف فرسایش دریایی: فرسایش كاوشی – فرسایش تراكمی

12- اَشكال مختلف فرسایش كاوشی دریا: دریابار – ستون‌های سنگی دریا – غارها – حفره‌ها

13- اَشكال مختلف فرسایش تراكمی دریا: تپه‌های ماسه‌ای ساحلی – باتلاق- مرداب‌های ساحلی- رشد مرجان‌ها

انسان و سواحل

1- علت تنوع آبزیان در دلتاها و خلیج‌های كوچك: وجود مواد غذایی فراوان – آب كم‌عمق و نسبتاً آرام

2- ستون‌های سنگی دوازده‌گانه در سواحل كدام ناحیه قرار دارند؟ ساحل جنوبی ویكتوریا در استرالیا

3- علت اهمیت سواحل از دیدگاه مطالعات زمین‌شناسی چیست؟ داشتن سنگ‌های متنوع و داشتن اشكال متعدد

4- چرا در سواحل پست كم شیب شرایط مساعد برای زراعت وجود دارد؟ آب و هوای مناسب – آب كافی

5- چه عاملی موجب ایجاد بندرگاه و توسعه‌ی ارتباطات و بازرگانی می‌گردد؟ نزدیكی به دریا و دسترسی آسان به سایر مناطق

6- چهار مورد از توان‌های محیطی مناطق ساحلی: سید ماهی – مطالعات زمین‌شناسی – ورزش – تولید انرژی

7- عوامل انسانی تغییر دهنده‌ی سواحل كدام‌اند؟ اكتشاف و استخراج نفت- راه‌سازی – ایجاد بندر – ساخت موج‌شكن‌ها و سدهای دریایی – تعمیق كانال‌های كشتی‌رانی – لایروبی بنادر

8- محیط‌های ساحلی چگونه در معرض تغییرات ناشی از عوامل طبیعی قرار دارند؟ فرسایش ساحل – حمل مواد در جریان طوفان‌ها- جابه‌جایی رسوبات رودخانه‌ای

9- یك نمونه از عملكرد مثبت انسان در سواحل: ایجاد موج‌شكن برای جلوگیری از امواج قوی

10- یك نمونه از عملكرد منفی انسان در سواحل: از بین بردن گیاهان و درختان ساحلی

11- چرا بهره‌برداری ارتباطی از سواحل اهمیت بیش‌تری دارد؟ زیرا یكی از راه‌های ارتباطی مهم در زمینه‌ی حمل كالا در دنیا در حال حاضر راه‌های دریایی است كه مبدأ و مقصد آن به سواحل ختم می‌شوند.

12- بخش اعظم آلودگی نفتی چگونه حاصل می‌گردد؟ از طریق حفاری چاه‌های نفتی در دریاها – شكستن لوله‌های انتقال نفت خام – تصادف كشتی‌های نفت‌كش

13- منابع آلوده كننده‌ی سواحل كدام‌اند؟ الف) مواد آلوده كننده ناشی از فعالیت انسانی ب) آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی در محیط دریایی كه به سواحل حمل می‌شوند.

14- پیامدهای منفی آلودگی نفتی دریاها چیست؟ از بین رفتن جانوران و گیاهان – تأثیر منفی بر فعالیت‌های گردشگری

15- چهار مورد از منابع آلوده كننده‌ی سواحل: مواد رادیواكتیو نیروگاه‌های اتمی – فاضلاب‌های كشاورزی – مواد شیمیایی سمی صنایع – مواد نفتی

16- چرا فاضلاب‌های كشاورزی از منابع آلودگی سواحل هستند؟ زیرا حاوی مقادیر اعظم مواد غذایی از جمله فسفرند كه تمركز آن‌ها در آب‌های ساحلی راكد و كم‌عمق موجب از بین رفتن آبزیان و كاهش كیفیت محیط ساحلی می‌گردد.

17- مدیریت ساحلی در چه زمینه‌ای مطرح می‌گردد؟ استفاده‌ی عاقلانه از محیط‌های ساحلی – جلوگیری از نابودی توان‌های محیطی آن‌ها

18- مدیریت ساحلی به چه مسائلی بستگی دارد؟ به شناخت درست از چگونگی فعالیت عوامل فرسایشی مانند امواج و… در سواحل

19- بهترین راه برای مبارزه با آلودگی نفتی كدام است؟ جلوگیری از وقوع آن

20- چگونه می‌توان از ورود مواد آلاینده نفتی به سواحل جلوگیری كرد؟ با نگهداری صحیح و مراقبت از نفت‌كش‌ها و نظارت بر كارخانه‌ها

21- امروزه برای جلوگیری از دفع زباله فاضلاب‌ها به آب‌های ساحلی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟ وضع كردن قوانین و ابداع روش‌های علمی برای دفع فاضلاب

22- برای مبارزه با آلودگی حاصل از مواد مغذی مثل فسفر چه باید كرد؟ كنترل كردن مواد مذكور در آب‌های ساحلی – منظم كردن تركیب و كاربر كودها – جلوگیری از نفوذ فاصلاب‌ها به این نواحی.

با كوهستان آشنا شویم

1- دو كمربند كوهستانی كره زمین كدام‌اند؟ جنوب قاره‌ی اوراسیا، غرب قاره‌ی امریكای شمالی و جنوبی

2- كوه‌ها از نظر زمان پیدایش به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ دو دسته كوه‌های دوره‌ی ترشیا (جوان) كوه‌های دوران پالئوزوئیك (پیر)

3- ویژگی كوه‌های جوان كدام‌اند؟ مرتفع، دندانه‌دار، پرشیب، نوك تیز، با دره‌های عمیق

4- ویژگی كوه‌های پیر كدام‌اند؟ كم‌ارتفاع، گنبدی شكل، كم شیب، با دره‌های باز و كم عمق

5- مهم‌ترین كوه‌های جوان كدام‌اند؟ البرز – زاگرس – آلپ – هیمالیا – راكی - آند

6- مهم‌ترین كوه‌های پیر كدام‌‌اند؟ عسیر – اورال – گات - آپالاش

7- تعریف نقشه‌ی توپوگرافی؟ نقشه‌هایی كه پستی و بلندی زمین را نشان می‌دهند.

8- نقشه‌های توپوگرافی چگونه تهیه می‌شوند؟ از طریق رسم خطوط میزان

9- منظور از خطوط میزان چیست؟ خطوطی هستند كه از اتصال نقاط هم ارتفاع به دست می‌آیند.

10- مبنای تعیین خطوط میزان كدام است؟ سطح آب‌های آزاد (صفر متر)

11- منظور از نیم‌رخ توپوگرافی چیست؟ برشی از عوارض سطح زمین در یك امتداد مشخص و ثابت

12- نظریه جدایی قاره‌ها از كیست؟ آلفرد وگنر

13- بر اساس چه مسائلی وگنر نظریه‌ی جدایی قاره‌ها را مطرح نمود؟ تشابه سواحل برخی از خشكی‌ها و قاره‌ها به خصوص شرق آمریكای جنوبی و غرب افریقا

14- قاره‌ی پانگه‌آ ابتدا به چند قاره تقسیم شد؟ دو قاره‌ی لوراسیا و گندوانا

15- قاره‌ی گندوانا شامل كدام قاره‌ها بود؟ هند – استرالیا – قطب جنوب – امریكای جنوبی – افریقا

16- دو ویژگی اصلی ساختمان زمین كه در پیدایش تكتونیك صفحه‌ای نقش اصلی را دارند: پوسته‌ی زمین و قطعات مجزا در كنار یكدیگر – جبه‌ی زمین و جابه‌جایی مواد مذاب.

17- ضخامت لایه‌ی بیرونی پوسته در زیر اقیانوس‌ها و قاره‌ها: در زیر اقیانوس‌ها حدود 10 كیلومتر و در قاره‌ها حدود 35 كیلومتر.

18- صفحه چیست؟ به هر یك از قطعات لیتوسفر گفته می‌شود.

19- تعریف لیتوسفر: به بخش پوسته به همراه بخش جامد فوقانی جبه به ضخامت 100 كیلومتر گفته می‌شود.

20- تعریف آستونسفر: قسمت پایین‌ لیتوسفر به ضخامت 700 كیلومتر كه مواد در آن به حالت نیمه مایع خمیری تا مایع در حال حركت گفته می‌شود.

21- حركات صفحات لیتوسفر در كدام قسمت‌ها مشهودتر است؟ در لبه‌ها و مرزهای صفحات

22- حركات لیتوسفر به چند شكل اصلی منجر به ایجاد كوهستان می‌گردد؟ به دو شكل 1- فشردگی و بسته شدن صفحات 2- جدایی و دور شدن صفحات

23- پیامد فشردگی و بسته شدن صفحات: كوچك شدن فضای چاله‌ی بین دو صفحه و پیدایش كوه‌های جوان

24- پیامد دور شدن صفحات: بالا آمدن مواد مذاب و شكل گیری كوه‌های آتشفشانی

25- چگونگی شكل گیری كوه‌های آند: برخورد صفحه‌ی نازك و صفحه‌ی امریكای جنوبی

26- عامل مؤثر در تغییر شكل كوهستان و كاهش ارتفاع آن: عمل فرسایش.

27- فرسایش چیست؟ فرآیند طبیعی سطح زمین كه موجب كاهش ارتفاع كوه‌ها و تغییر شكل آن‌ها می گردد.

28- مراحل سه گانه‌ فرسایش: تخریب – حمل مواد – رسوب‌گذاری

29- هوازدگی چیست؟ تأثیر جو بر سنگ‌های پوسته‌ی زمین به اشكال مختلف كه منجر به متلاشی شدن سنگ‌ها می‌گردد.

30- دو شكل اصلی هوازدگی: عمل انجماد – تغییرات دما

31- عوامل مؤثر در حمل و جابه‌جایی مواد تخریب شده كدام‌اند؟ نیروی جاذبه و جابه‌جایی مواد -‌آب‌های جاری اصلی‌ترین عامل حمل – یخچال عامل حمل در كوهستان‌های مرتفع.

32- در كدام ناحیه حمل مواد به وسیله‌ی آب‌های جاری چشم‌گیرتر است؟ نواحی معتدله.

33- رودها مواد را به چند صورت جابه‌جا می‌كنند؟ محلول – معلق – جهشی - غلتان

34- منظور از اشكال كارستی چیست؟ اشكالی كه بعد از حمل مواد به صورت محلول‌ در كوهستان‌های آهكی تشكیل می‌گیرند.

35- مورن چیست؟ موادی كه توسط یخچال‌ها حمل می‌شوند.

36- علت پدید آمدن یخرفت؟ فشار یخ بر جداره‌ی دره‌ها و بستر یخچال.

37- طرز تشكیل یخرفت كناره‌ای: جدا شدن سنگ‌های دیواره‌ها.

38- طرز تشكیل یخرفت میانی: به هم پیوستن دو یخچال و درهم آمیختن یخرفت‌های كناره‌ای آن‌ها.

39- طرز تشكیل یخرفت زیرین: از طریق ته‌نشین شدن یخرفت به مرور در كف یخچال‌ها.

40- یخرفت‌های پایانی چگونه ایجاد می‌گردند؟ در انتهای یخچال‌ها، جایی كه یخ‌ها ذوب می‌شوند و یخ‌رفت‌ها را به جای می‌گذارند.

41- یخرفت‌ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ مواد تشكیل دهنده – ساختمان - اندازه

42- یخرفت‌های سرگردان در كدام نواحی یافت می‌شوند؟ جلگه‌های اروپای شمالی، مركزی و ایالات متحده‌ی امریكا

43- حجم و سرعت آب در قسمت بالای رود به ترتیب: كم – خیلی زیاد.

44- حجم و سرعت آب در قسمت میانی رود به ترتیب: زیاد – زیاد.

45- حجم و سرعت آب در قسمت پایین رود به ترتیب: زیاد – بسیار كم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 12 آذر 1391 :: نویسنده : مهدی قهرمانی
چهارشنبه 21 آذر 1397 06:41 ق.ظ
Hello There. I found your weblog the uuse of msn. This is an extremely neatly written article.
I'll make sure to bookmark it and return to learn extra of your usefful information. Thank you
for the post. I'll certainly comeback.
جمعه 16 آذر 1397 06:28 ب.ظ
Hey ths is somewhat of off topic but I was wondering iif blogs use WYSIWYG
editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanmted to get guidance from somerone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
جمعه 16 آذر 1397 01:59 ق.ظ
Example oof a knifе with a Micarta handle.
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:15 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact
was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
However, how can we communicate?
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:12 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this webb site is loading incredibly slow
for me. Is anyone else having this problem or is it a problem onn myy end?
I'll check back later andd see if thee problem still exists.
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:19 ق.ظ
This post presents clear idda iin support of the new visitors of blogging,
that in fact how tto do running a blog.
یکشنبه 11 آذر 1397 07:47 ب.ظ
whoah this weblog is fantastic i love reading youjr
articles. Keep uup the good work! You understand, a lot of persons are searching round
for this information, you could help them greatly.
یکشنبه 11 آذر 1397 01:31 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hirfe
someone to do it forr you? Plz reply as I'm
looking to design my own blog and would like to find out where u got
this from. thanks a lot
شنبه 10 آذر 1397 02:25 ب.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my blog thus i came to go back the prefer?.Iam attempting to
too find things to inprove my site!I suppose its good enough to use some of your ideas!!
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:04 ق.ظ
Did you know that my lists can be used with GSA?
They can. I’m always working hard to improve the quality
of my lists. Check them out and see if you can put them to good use.
Thanks for visiting my site and have a great day.
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:33 ق.ظ
Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a
amusement account it. Look complex to far introduced agreeable
from you! By the way, how can we keep in touch?
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:35 ق.ظ
Hi there excellent website! Does running a blog such as this require a lot of work?
I've virtually no expertise in programming however
I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions
or tips for new blog owners please share. I know this
is off subject but I simply needed to ask. Cheers!
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:25 ق.ظ
Hello, yup this article is actually pleasant and I have learned lot of things from it about blogging.
thanks.
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:18 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know
so much about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that,
this is wonderful blog. An excellent read. I'll certainly be back.
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:30 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much
more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?

Outstanding work!
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:24 ق.ظ
I have read a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I wonder how much attempt you set to make one of these fantastic informative website.
سه شنبه 6 آذر 1397 07:18 ب.ظ
www.kitapbasimfiyatlari.com
یکشنبه 4 آذر 1397 07:07 ب.ظ
Are you in the mood for a little blonde visual satisfaction? If so, then you really need to take
a look at http://www.camgirl.pw/miss_ksu/ She is the type of girl who knows how to put some led in a man’s pencil.
شنبه 5 اسفند 1396 05:35 ق.ظ
این اطلاعات بی ارزش است وقتی می توانم پیدا کنم
اطلاعات بیشتر؟
شنبه 5 اسفند 1396 01:48 ق.ظ
با توجه به این نوشته، من واقعا احساس می کنم این سایت شگفت انگیز نیاز زیادی دارد
توجه بیشتر. من احتمالا دوباره به دیدن بیشتر می افتم، با تشکر از مشاوره!
جمعه 4 اسفند 1396 03:51 ق.ظ
دوستای خوب، پست خوب و احتیاج دقیق اظهار نظر کرده اند، من واقعا
لذت بردن از این
پنجشنبه 28 دی 1396 09:38 ب.ظ
شما مطمئنا شور و شوق خود را در کار شما می توانید ببینید.

این بخش امیدوار است حتی نویسندگان پرشور تر مثل شما که نیستند
می ترسم بگویم چطور باور دارند همیشه از قلبت پیروی کن.
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:28 ب.ظ
Truly no matter if someone doesn't be aware of then its up to other users that
they will help, so here it takes place.
دوشنبه 8 آبان 1396 07:41 ب.ظ
من تحت تاثیر قرار می گیرم، باید بگویم. رنج می برم
یک وبلاگ است که به همان اندازه آموزشی و سرگرم کننده است، و اجازه دهید به شما بگویم، شما ضربه
ناخن بر روی سر. مسئله موضوعی است که مردان و زنان به اندازه کافی در مورد هوشمندانه صحبت نمی کنند.
من بسیار خوشحالم که در طول شکار من برای چیزی در مورد این یافت شده است.
دوشنبه 8 آبان 1396 02:41 ب.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت می کنید انجام می شود.
طرح ذوق، مواد تالیفی خود را شیک. با این وجود، شما فرمان می دهید به خرید بیش از اینکه شما مایل به ارائه زیر است.

ناخودآگاه، بدون شک، بیشتر از قبل سقوط می کند، زیرا دقیقا مشابه همان چیزی است که تقریبا در اغلب موارد در مورد این افزایش می دهد.
دوشنبه 8 آبان 1396 01:11 ب.ظ
من فکر می کنم این یکی از این اطلاعات بسیار حیاتی برای من است.
و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم بیانیه ای در مورد برخی از عادی
چیزها، سبک سایت ایده آل است، مقالات واقعا خوب است: D.
فعالیت بسیار عالی، تشویق
دوشنبه 8 آبان 1396 01:07 ب.ظ
سلام فقط می خواستم به شما سرعتی سریع بدهم متن در محتوای شما
به نظر می رسد از صفحه نمایش در IE اجرا می شود. من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله فرمت است یا کاری با سازگاری مرورگر اینترنت، اما من
فكر كردم كه به شما اطلاع می دهم طرح خوب است هر چند!
امیدوارم مشکل شما حل شود. خیلی ممنون
یکشنبه 30 مهر 1396 01:43 ق.ظ
می توانم بگویم که راحتی پیدا کردن کسی که واقعا چه چیزی در مورد آنلاین صحبت می کند.
شما مطمئنا می دانید که چگونه یک مسئله را به نور تبدیل کنید و آن را مهم بدانید.
مردم بیشتر باید به این نگاه نگاه کنند و این طرف را درک کنند
داستان. من شگفت زده شدم که محبوب تر نیستم زیرا شما مطمئنا هدیه ای دارید.
یکشنبه 16 مهر 1396 03:46 ق.ظ
وب سایت عالی مقدار زیادی اطلاعات مفید در اینجا.
من آن را به چندین فلسی و همچنین به اشتراک گذاشتن در خوشمزه ارسال می کنم.
و طبیعتا از تلاش شما ممنونیم!
شنبه 14 مرداد 1396 11:38 ق.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely
picked up anything new from right here. I did however expertise a few
technical points using this website, since I experienced to reload the website lots of
times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining,
but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with
Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look
out for a lot more of your respective intriguing content.
Ensure that you update this again soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی قهرمانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی